Products

Brandex Directory Co., Ltd. Year 2020
File type : pdfRead                ถูกอกถูกใจเล่มไหน อย่าลืม share นะครับ


วิสัยทัศน์ บริษัท แบรนด์เด็กซ์ ไดเร็กทอรี่ จำกัด จะพัฒนาสือโฆษณาที่มีความเป็นเลิศเพื่อการให้บริการแก่กลุ่ม ลูกค้า และสังคม มุ่งผลิต และ พัฒนาบุคลากรในเรื่องการให้บริการแบบมืออาชีพ พันธกิจ - ผู้ให้บริการสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์, สื่อเว็บไซด์, สื่อมัลติมีเดีย, สื่อดิจิตอล, สื่อเทคโนโลยี, สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค - ผู้ให้บริการที่ปรึกษาและวางแผนการสำรวจตลาดทั้งในและต่างประเทศเป็นสื่อกลางสร้างสายสัมพันธ์ธุรกิจที่ยั่งยืน - ผู้ให้บริการกิจกรรมส่งเสริมการขายแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ